فنون الاهواز (مدینه الحب والوفاء)
یوم الما تستفید منه المفروض ما تعیشه
یاضمــــد یلضمــــــدت جرح الغریـب

وانه جرحـــــی اترش ملـح بجروحـه

انه اگربـــک چنــــت مــــن اــــــورید

وعرفــــی الک مسمار یعـــرف لوحه

اهوای متعجب بشر ینــسه الیــفوت

اوینسه نفسه وینسه حـــته الروحه

وانته عاملــــت الضمیـــرابلاضمــیـــر

وهای جـــثته اعله الدرب مطــروحـه

وک طفــــل ربیتک وابحــــــی الدلیل

واعجـــدت ببـــتـــــوته الک مرجـوحه

وبیتک ابچبدی اومنـــامک بلـــعیـــون

نفسک اشتطلب علـــــی مسموحه

اشغیــرک؟درهم طمع لـــوسن غرور

اوتنسـه عینی الدوم الــک مشبوحه

انته ذاک الـــگلت اضحــــیلک حیـــاة

اوگلت روحی العشـــرتک مـــجروحه

وگلت طیره الروح یم بیتــــــک تحوم

وگلت بسیــــوف الهجـــــــرمـذبوحه

انه لومابیــــــــه اگل حمــــل الثجیل

لیش اگولا حـــــامــــــــض المالوحه

.........
غالب الاصیل
.............


نشرت من قبل فنون الآهواز
 
تاريخ : 2014/3/18
کافی یمه....
کافی یمه لاتوعدینی ابملاهی...
مو کبرنا...!!!
کافی یمه،
لاتنومینی ابوعد...
مو هم کبرنا....!!!
کافی یمه...
لاتصبرینی الصبر ماراح ینفع....
لا تمسحی لی الدمع ؛ خلیه ابوجناتی یلمع...
کافی یمه...
لاتوعدینی ابحلاوه ، مو مرار الوعد قاسی
وانه عصٌابة حزن شدیت راسی
کافی یمه...
لاتوعدینی ابلعابی....
مو لعبتی هیه هم تبچی اعله حالی..!!
کافی یمه ! لا تخیطی لی ثیاب العید کافی!!!
انه ملبوسی الحزن والضیم لافی...
کافی یمه!
لا تنوحین اعله حالی...
لا توعدینی ابفرح المایجینی ولا صفا لی....
کافی یمه الیوم ملینه الوعود....
لاتوعدینی ابسبت المایجی والما یعود...!!!
او خلصت ایام السبوع...
ورجعت ایام السبوع...
آآآآآآه یمه.....
الیوم ماضینه جریح...
ونام بفراشه طریح...
وصرخ صرخاته ویصیح...
((... کافی ماشین ابسراب...
او غبشه مالیها الضباب...))
یمه های احلامی جثه....
ماتن و ابچی علیهن...
روحی ماتت ویه احلامی الحزینه...
وطارت الفرحه من ایدینه...
ونزلت الدمعه الیتیمه...
وصارت الضجه ومشینه...
ولا دریتی
ولا درینه
لیش غرگانه السفینه
او وین غرگانه السفینه....

.


نشرت من قبل فنون الآهواز
 
تاريخ : 2014/3/18
حبیت والحب هل وکت
کلش صعب تفسیره

وگضیت من اجل المحب 
عمری ابمرار وحیره

اتحملت ظیم الوکت
واهموم منه اچثیره

ومایوم ذمیته ابد
لن هوه مو تقصیره

الصوچ کله من الگلب
هوه العشگ هالسیره

والذنب ذنبی انه
اعشگت من غیر ذبت خیره

کفونه هسه من العتب
والماعرف تدبیره
 
معروف عنه المثل 
ماکول منه اشعیره

خلونه نحچی اعله الولف
عن شکله عن تصویره

اهوای احله من الگمر
واثر علی تاثیره

وحبیت حب ماینوصف
وحایرابتعبیره

یستاهل اکتبله شعر
یسوه الحچی وتسطیره

لن حبی حب هاذ الوطن
مو حب بنات الدیره...

الشاعر الاهوازی ابوشروق الطرفینشرت من قبل فنون الآهواز
 
تاريخ : 2013/12/17

لون الضباب

لبس شارعنه القدیم اثیاب جدد ...

اثیاب من خام الضباب ..

والنسیم اتعطر بطین الشوارع ..

گام یمشی .. ویطرق ابواب المدینه باب باب ..

والمدارس رتّلو قرآن  بیها ...

وابتدا الیوم الجدید ابلون ابیض ..

والشمس نامت رغد باحضان غیمه ..

غیمه ما بیها مطر ..

غیمه مثلی اتسیر بدروب السفر ..

غیمه ضمّت کل سوالفها بحضن ذاک النهر ..

والنهر مات وذبح کل السوالف ..

یا حسن والسلف عارف ..

مادریت ابیا کتر الگالی صوت ..

صوتی ذابل .. حیل ذابل ..

صوتي بس لم الخفافیش العنیده وشرّد اسراب البلابل ..

یا حسن ضیجه المنازل ..

ابصدرک المنجل حصد کل السنابل ..

یا حسن ضیجه المنازل ..لیش تنده جرح غافي

جرح غافي النومیته ابصوت داخل ..

یا حسن لون الضباب ایکدّر اوجوه المشاعر ..

وانته شاعر ..شاعر وعندک وطن مخنوگ صوته ..

وطن عاش اسنینه لوعه واهله موته ..

 

سید حسن الشریفینشرت من قبل فنون الآهواز
               

 

 

الشاعر ابو امجد الحیدری

مع الفنان ماجد دسومی

قصیدة کارون تحمـــیلنشرت من قبل فنون الآهواز

       

 

 

الفنان خلیل ابو ولید الکرخاوی

 

کلیب اغنیة اسیر حـــبــک

تحمـــیــلنشرت من قبل فنون الآهواز
 
تاريخ : 2013/10/8

                                               

 

 

 

قصیدة ردی ردی

الشاعر حسن حیدری

تحمـــــــیلنشرت من قبل فنون الآهواز
 
تاريخ : 2013/10/8
اتمنه اعیش ابزمن مابی دغش لو حسد

واتمنه اصــیر ابــوکت ماینـظــلم بــی احد

واتـمنه کل العــمر یکــضی ابــهنه وبسعد

واتمنه یوفـــی العـهد کلمن یــواعد وعـــد

واتمنه شعــبی یــفز وینسه الجــهل للآبد

واتمنه اهــل الفتن تـــترک فتـــنهه بــعـــد

واتمـنه کلـــمن وگـــع یــفزعله کل الــبلــد

واتمنه بلـــــمجتمع اتصـــیر الثــقافه ســند

واتمنه کل عائله ادرس الـــقـــیم لـــلـــولد

واتمنه بین الــــشعب ماتلـــگه ذرة حـقـــد

واتمنه کلنه نحـــب ومابیـــنه واحــد یـــضد

واتمنه شـــوک البــحـر نزرع مـــکانـــه ورد

واتمنه مـــاکــو قلــق والـــخوف مایـــنوجد

واتمنه قاضــی العدل ســیفه للباطل یــحد

واتمنه مــــاکــو ســـجــن ویعیش حر الاسد


الشاعر مصطفی العموری


نشرت من قبل فنون الآهواز
 
تاريخ : 2013/8/30
                   

 

                                     اغنیة خلنـــی اعـله بـــالک

                                الفنان ســـــعــید صـــیاحی

                                کلمات الشاعر ناصر حیدری

                                             تحمـــــــیل

 نشرت من قبل فنون الآهواز
 
تاريخ : 2013/7/14
                  

 

 

             اغنیة شعدن یا آلم           تحمــــیـلنشرت من قبل فنون الآهواز